คอร์ส PSU-TEP หาดใหญ่
ถูกที่สุดในหาดใหญ่
ติดต่อสอบถาม

คอร์ส PSU-TEP หาดใหญ่ เหมาะกับผู้เรียนที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท เอก ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้งในหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ ซึ่งทางสถาบันจะทำการสอนทั้ง 4 ทักษะที่ใช้ในการทำข้อสอบ อาทิเช่น Listening, Reading and Structure, Speaking และ Writing หรือจะเลือกเรียนบางทักษะก็ได้แล้วแต่ผู้เรียน